لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپوليس برازجان 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/12/18