لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 برق شيراز 3 پرسپوليس برازجان 0 1396/02/03
هفته 6 پرسپوليس برازجان 0 برق شيراز 0 1395/11/26
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 برق شيراز 2 پرسپوليس برازجان 1 1395/02/18
هفته 4 پرسپوليس برازجان 1 برق شيراز 1 1394/12/03