لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 مقاومت تهران 1 اتحاد ساري 0 1395/12/17