لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 مقاومت تهران 2 خوشه طلايي ثنا 0 1395/11/14
هفته 13 خوشه طلايي ثنا 1 مقاومت تهران 0 1396/01/21