لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 مقاومت تهران 1 چوکا تالش 0 1395/11/02
هفته 11 چوکا تالش 0 مقاومت تهران 3 1395/01/09
لیگ 9308
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 مقاومت تهران 0 چوکا تالش 0 1393/10/23
هفته 14 چوکا تالش 0 مقاومت تهران 0 1394/01/16