لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 مقاومت تهران 6 صنعت ساري 2 1395/12/03