لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صنعت ساري 1 اتحاد ساري 1 1395/11/02
هفته 11 اتحاد ساري 0 صنعت ساري 1 1396/01/09