لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صنعت ساري 2 خوشه طلايي ثنا 0 1395/11/24
هفته 15 خوشه طلايي ثنا 5 صنعت ساري 2 1396/02/02