لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 صنعت ساري 1 چوکا تالش 0 1395/11/14
هفته 13 چوکا تالش 2 صنعت ساري 1 1396/01/21