لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 کيان بختياري شهرکرد 1 شهرداري بم 5 1395/10/27
هفته 10 شهرداري بم 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/12/23