لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 کيان بختياري شهرکرد 2 شهرداري فيرزآباد 0 1395/11/15
هفته 13 شهرداري فيرزآباد 1 کيان بختياري شهرکرد 1 1396/01/22