لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 کيان بختياري شهرکرد 4 مس نوين کرمان 0 1395/11/26
هفته 15 مس نوين کرمان 2 کيان بختياري شهرکرد 1 1396/02/03