لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 کيان بختياري شهرکرد 1 برق شيراز 0 1395/12/10