لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 برق شيراز 2 شاهين پارس تهران 0 1395/12/18