لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 برق شيراز 1 شهرداري بم 1 1395/12/04