لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 برق شيراز 2 ملي حفاري اهواز 1 1395/11/14
هفته 13 ملي حفاري اهواز 3 برق شيراز 0 1396/01/22
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 برق شيراز 1 ملي حفاري اهواز 1 1394/11/27
هفته 12 ملي حفاري اهواز 1 برق شيراز 1 1395/02/12