لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 برق شيراز 1 مس نوين کرمان 1 1396/01/16
هفته 3 مس نوين کرمان 2 برق شيراز 0 1395/11/09