لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 برق شيراز 0 پرسپوليس گناوه 0 1395/11/03
هفته 11 پرسپوليس گناوه 0 برق شيراز 0 1396/01/10