لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 بادران تهران 1 اکسين البرز 1 1395/11/25
هفته 7 اکسين البرز 1 بادران تهران 0 1395/06/27