لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 ایرانجوان بوشهر 1 اکسين البرز 1 1397/01/28 17:00
هفته 15 اکسين البرز 3 ایرانجوان بوشهر 2 1396/09/06
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 ایرانجوان بوشهر 0 اکسين البرز 1 1396/02/04
هفته 16 اکسين البرز 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/09/17