لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 26 فولاد یزد 0 اکسين البرز 3 1395/12/09
هفته 9 اکسين البرز 1 فولاد یزد 1 1395/07/16