لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 نساجی مازندران 2 اکسين البرز 2 1396/11/30 14:00
هفته 7 اکسين البرز 1 نساجی مازندران 0 1396/07/12
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 نساجی مازندران 0 اکسين البرز 1 1395/10/17
هفته 1 اکسين البرز 3 نساجی مازندران 1 1395/05/17