لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 اکسين البرز 1 مس رفسنجان 1 1396/07/24
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 28 مس رفسنجان 2 اکسين البرز 1 1395/12/23
هفته 11 اکسين البرز 1 مس رفسنجان 1 1395/08/02