لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 راه آهن تهران 1 اکسين البرز 2 1396/11/19
هفته 4 اکسين البرز 2 راه آهن تهران 0 1396/06/11
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 30 راه آهن تهران 0 اکسين البرز 0 1396/01/16
هفته 13 اکسين البرز 0 راه آهن تهران 1 1395/08/23