لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 30 راه آهن یزدان 0 اکسين البرز 0 1396/01/16
هفته 13 اکسين البرز 0 راه آهن یزدان 1 1395/08/23