لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 استقلال اهواز 0 اکسين البرز 0 1395/10/30
هفته 3 اکسين البرز 3 استقلال اهواز 0 1395/05/29