لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 فجر سپاسي شیراز 0 اکسين البرز 0 1395/11/12
هفته 5 اکسين البرز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/12