لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 30 فجر سپاسي شیراز 2 اکسين البرز 0 1397/01/15 16:15
هفته 13 اکسين البرز 1 فجر سپاسي شیراز 0 1396/08/23
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 فجر سپاسي شیراز 0 اکسين البرز 0 1395/11/12
هفته 5 اکسين البرز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/12