لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 پارس جنوبي جم 0 بادران تهران 1 1396/02/11
هفته 17 بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1395/09/24
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پارس جنوبي جم 1 بادران تهران 1 1394/10/29
هفته 5 بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1394/08/12