لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 ایرانجوان بوشهر 0 بادران تهران 3 1396/10/24
هفته 2 بادران تهران 3 ایرانجوان بوشهر 1 1396/05/23
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 ایرانجوان بوشهر 1 بادران تهران 2 1395/11/06
هفته 4 بادران تهران 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/05