لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 فولاد یزد 1 بادران تهران 1 1395/10/24
هفته 2 بادران تهران 2 فولاد یزد 1 1395/05/23