لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 نساجی مازندران 4 بادران تهران 1 1397/01/09 16:00
هفته 12 بادران تهران 1 نساجی مازندران 0 1396/08/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 نساجی مازندران 2 بادران تهران 2 1396/01/10
هفته 12 بادران تهران 0 نساجی مازندران 1 1395/08/18