لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 مس رفسنجان 2 بادران تهران 3 1396/08/23
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 مس رفسنجان 1 بادران تهران 2 1396/01/28
هفته 15 بادران تهران 1 مس رفسنجان 1 1395/09/03