لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 23 مس كرمان 1 بادران تهران 0 1395/11/18
هفته 6 بادران تهران 1 مس كرمان 1 1395/06/18