لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 30 استقلال اهواز 0 بادران تهران 1 1396/01/16
هفته 13 بادران تهران 3 استقلال اهواز 1 1395/08/23