لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 1 1396/05/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 0 1395/12/17
هفته 10 بادران تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/07/25