لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پارس جنوبي جم 0 اکسين البرز 2 1395/07/02
هفته 25 اکسين البرز 0 پارس جنوبي جم 0 1395/12/02
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پارس جنوبي جم 0 اکسين البرز 0 1395/02/05
هفته 4 اکسين البرز 1 پارس جنوبي جم 0 1395/01/15