لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 خونه به خونه مازندران 0 پارس جنوبي جم 2 1395/11/07
هفته 4 پارس جنوبي جم 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/06/05