لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 گل گهر سیرجان 0 پارس جنوبي جم 1 1396/01/22
هفته 14 پارس جنوبي جم 2 گل گهر سیرجان 0 1395/09/03