لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 مس رفسنجان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/10/17
هفته 1 پارس جنوبي جم 1 مس رفسنجان 0 1395/05/17