لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 راه آهن یزدان 0 پارس جنوبي جم 2 1395/12/16
هفته 10 پارس جنوبي جم 0 راه آهن یزدان 2 1395/07/25