لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 راه آهن تهران 0 پارس جنوبي جم 2 1395/12/16
هفته 10 پارس جنوبي جم 0 راه آهن تهران 2 1395/07/25