لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 استقلال اهواز 1 پارس جنوبي جم 2 1396/02/04
هفته 16 پارس جنوبي جم 1 استقلال اهواز 0 1395/09/17