لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 فجر سپاسي شیراز 0 پارس جنوبي جم 0 1396/01/10
هفته 12 پارس جنوبي جم 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/08/08