لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 آلومينيوم اراک 0 اکسين البرز 2 1397/02/09 17:00
هفته 17 اکسين البرز 2 آلومينيوم اراک 0 1396/09/19
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 آلومينيوم اراک 1 اکسين البرز 0 1395/07/25
هفته 27 اکسين البرز 0 آلومينيوم اراک 1 1395/12/16