لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 آلومينيوم اراک 0 بادران تهران 0 1396/11/08
هفته 4 بادران تهران 3 آلومينيوم اراک 1 1396/06/11
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 آلومينيوم اراک 1 بادران تهران 0 1395/09/17
هفته 33 بادران تهران 1 آلومينيوم اراک 1 1396/02/04