لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 آلومينيوم اراک 0 پارس جنوبي جم 0 1395/05/29
هفته 20 پارس جنوبي جم 2 آلومينيوم اراک 1 1395/10/30