لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 خيبر خرم آباد 1 آلومينيوم اراک 3 1395/11/12
هفته 5 آلومينيوم اراک 1 خيبر خرم آباد 0 1395/06/12
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 خيبر خرم آباد 1 آلومينيوم اراک 0 1394/07/06
هفته 27 آلومينيوم اراک 3 خيبر خرم آباد 0 1394/12/01
لیگ 9306
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 خيبر خرم آباد 0 آلومينيوم اراک 3 1393/08/23
هفته 15 آلومينيوم اراک 2 خيبر خرم آباد 1 1393/11/04
هفته 4 خيبر خرم آباد 0 آلومينيوم اراک 1 1394/01/10
هفته 7 آلومينيوم اراک 1 خيبر خرم آباد 2 1394/02/03