لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 فولاد یزد 0 آلومينيوم اراک 0 1395/12/02
هفته 8 آلومينيوم اراک 0 فولاد یزد 1 1395/07/02
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 فولاد یزد 0 آلومينيوم اراک 1 1394/07/13
هفته 28 آلومينيوم اراک 1 فولاد یزد 1 1394/12/01