لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 گل گهر سیرجان 1 آلومينيوم اراک 1 1397/01/09 16:00
هفته 12 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 1 1396/08/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 گل گهر سیرجان 3 آلومينيوم اراک 2 1395/09/03
هفته 32 آلومينيوم اراک 1 گل گهر سیرجان 1 1396/01/28
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 گل گهر سیرجان 1 آلومينيوم اراک 0 1394/06/25
هفته 25 آلومينيوم اراک 0 گل گهر سیرجان 0 1394/11/19