لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نساجی مازندران 1 آلومينيوم اراک 0 1396/11/01
هفته 3 آلومينيوم اراک 0 نساجی مازندران 2 1396/06/05
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 1 1396/01/22
هفته 14 آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 1 1395/09/03
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 0 1394/06/01
هفته 21 آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 1 1394/10/24