لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ملوان بندر انزلي 1 آلومينيوم اراک 0 1396/07/24
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 ملوان بندر انزلي 1 آلومينيوم اراک 0 1395/10/17
هفته 1 آلومينيوم اراک 2 ملوان بندر انزلي 3 1395/05/17