لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 خيبر خرم آباد 1 اکسين البرز 2 1395/06/05
هفته 21 اکسين البرز 2 خيبر خرم آباد 0 1395/11/06